KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma 1. Bazar knih
e-shop zdarma Antikvariát
e-shop zdarma Auto , moto
e-shop zdarma Děti
e-shop zdarma Dům , byt , zahrada
e-shop zdarma Elektro , počítače
e-shop zdarma Hobby , umění
e-shop zdarma Hry a hračky
e-shop zdarma Keramika, sklo a porcelán
e-shop zdarma Modelářství - modely
e-shop zdarma Obchod, podnikání
e-shop zdarma Oblečení, obuv a doplňky
e-shop zdarma Ostatní
e-shop zdarma Služby
e-shop zdarma Sport
e-shop zdarma Zdraví a krása
e-shop zdarma Zvířata
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

Obchodní podmínky

1. všeobecná ustanovení

2. vymezení pojmů

3. dodání zboží

4. platební podmínky

5. odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

6. odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

7. odpovědnost za vady zboží a záruka

8. doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

9. reklamace zboží

10. ochrana osobních dat

 

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Provozovatelem internetového obchodu je Zuzana Mekrová 

 

Krušiny 3
294 26 Velké Všelisy 

IČ: 11248432

 

 

Na adrese není sklad, vzorkovna , ani výdejna předmětů .

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Evidující úřad - CZ0207 - Mladá Boleslav 

 

 

 

 

 

Subjekt NENÍ  plátce DPH.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou spotřebitel  řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodejce / podnikatel.

 Dodavatel / Prodejce / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní  nebo  jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu  / internetového prodeje  je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

 Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

 Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 Kupní smlouva –. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

 Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno e- mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího .

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě  a  kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

 3. Dodání zboží:

Objednané zboží je doručováno dle velikosti a váhy prostřednictvím České pošty nebo smluvní  přepravní  službou prodejce není – li uvedeno jinak v popisu zboží, ev. nedojde – li k dohodě jiné.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle po příjmu platby / vč. nákladů smlouvy o dopravě do 1-5 dnů předány přepravci / v hromadné odesílací dny zásilek – pracovní den pondělí a čtvrtek a tyto zaslány na udanou adresu

 Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající v případě, že není v popisu uvedeno jinak.

V souladu s §31 odst. 14 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vystavujeme fakturu / doklad na požádání zákazníka. Faktura / doklad není přiložen  automaticky ke každému nákupu.

Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu.  V případě poškození je nutno, aby kupující uplatnil reklamaci u dodavatele dopravy za jeho stanovených podmínek a lhůt.

Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

Způsoby dodání:

·Základní dodávka výhradně  poštou ,  v případě , že není uvedeno jiným způsobem .

Přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 50.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.

 - u objednávky zboží účtujeme dle smlouvy o dopravě základní zasílací náklady 100,- Kč  + každý další předmět v zásilce + 10 Kč v rámci ČR.

 

 Platební podmínky:

 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

  Platba předem na sdělený bankovní účet  - prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy / vč. dopravy /  na účet prodávajícího.

Všechny ceny jsou konečné / vč. smlouvy o dopravě a přepravě / a bez dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu .

 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného zde (včetně akčního zboží, výprodeje , slevových )  platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

 

Způsoby plateb:

 Platba převodem - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na námi sdělený účet.

 Po dokončení objednávky Vám zašleme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky .

Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš bankovní účet do 1 - 5 dnů v pracovní dny pondělí ev.  čtvrtek po připsání platby na bankovní účet společnosti nabízející toto zboží  - náš účet.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před  expedicí  zboží a to bez jakéhokoliv postihu. 

 

 Právo odstoupení od smlouvy

 Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem -v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.  formulář  pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

Odešlete prosím e-mailem na a následně přibalte do zásilky  ke zboží.

Zboží doručte zpět výhradně poštou na vlastní náklady s dodejkou / služba ČP s.p. / na adresu prodejce .

 

 

a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Zásilky zaslané bez dodejky / služba ČP s.p. /  , stejně jako zásilky zasílané formou dobírka ,  nejsou přebírány a tyto se Vám vrátí zpět  na udanou adresu.

Dodejka – / služba ČP s.p. /slouží jako potvrzení nezávislou osobou / ČP s.p. / o skutečném  datu dodání a má vždy písemnou podobu.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství,)i. Neposílejte zboží na  dobírku .

 

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ NESE KUPUJÍCÍ. (§1820 písm.1 g) z. 89/2012 Sb.)

 Peníze za zboží  z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, bylo-li zboží v této lhůtě vráceno, 14 - ti dnů od obdržení zboží, jehož se týká odstoupení od smlouvy.

 Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

 

 Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před -uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

-o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

-o dodávce novin, periodik nebo časopisů

-o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 6. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

 7. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv  odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.  

V případě poškození přepravou je adresát zásilky povinen uplatnit reklamaci na poškození  / ev. úbytek/ u dopravce ve lhůtách a způsobu jím stanovených. s.

Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno  poškození , vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

8.Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce trvání  24 měsíců, může však být prohlášením na jeho obalu či reklamě, která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou lze věc použít, stanovená záruční doba delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na bezplatnou opravu zboží

-  právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

 Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat

Právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu,který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

 

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace a  fyzického obdržení zboží , pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak.

Bez obdržení zboží není možno rozhodnout o oprávněnosti / neoprávněnosti  reklamace v případě, že se obě strany písemně nedohodnou jinak.

Zboží k reklamaci odesílá kupující na vlastní náklady na adresu prodejce. V případě oprávněné reklamace má Kupující  právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

 

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit své právo a zaslat předmět   na adresu :

Zuzana Mekrová  , Krušiny 3, 294 27 Velké Všelisy   Praha  a to pomocí České pošty s.p. a to s dodáním formou dodejka  / služba ČP s.p. / .

Zásilka bez dodejky / služba ČP s.p. / , stejně jako zásilka zaslaná formou dobírka ,nebude přijata a bude vrácena na adresu odesílatele.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

 Reklamace zboží -  v případě, že kupujícím je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho  straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Předmět neoprávněné reklamace bude zaslán na adresu kupujícího /spotřebitele po předchozí úhradě základních zasílacích nákladů  prodejce uvedených.,

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15,120 Praha – IČO 00 20 869 , internetová adresa http:// c oi.cz

 

 10. Ochrana osobních dat

Při zpracovávání objednávky jsou plně dodržována ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací a dalších navazujících. 

 Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Jméno a příjmení

Adresu pro fakturaci a dodání zboží

Telefonické spojení

Elektronickou adresu (e-mail)

 

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Název firmy

Adresu pro fakturaci a dodání zboží

IČO

DIČ

Telefonické spojení

Elektronickou adresu (e-mail)

 

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení

nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným třetím subjektům . Současně  garantuji, že neprodávám, nepronajímám,  ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. V případě, že od data byla obdržena od třetí strany, tyto jsou použita pouze za účelem uzavření  a realizace kupní, ev. jiné smlouvy.  Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence

Uzavřením závazné objednávky / kupní smlouvy / souhlasíte s podmínkami  těchto obchodních podmínek. :

Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zašlete písemnou žádat – e-mailem / a  Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne  24-05-2018

 

 

71896 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!